شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۳ |  عضویت / ورود


[ بخش اصلی آموزشها | افزودن آموزش | داری بیشترین امتیاز | دارای بیشترین بیننده | جدیدترین نظرات ]

برنامه نویسی ویژوال بیسیک پیشرفته


Sunday, 2011 January 16   نویسنده:   تعداد بازدید: 15991 بار  #آموزش ویژوال بیسیک (Visual Basic=VB)‏   امتیاز متوسط: 5

آموزش ویژوال بیسیک

Visual basic+

1-کلاس های ذخیره سازی در VB 
در واقع هر شناسه در هر برنامه شامل کلاس های ذخیره سازی هم می باشد
کلاس ذخیره سازی یک شناسه تعین می کند که تا چه مدت زمانی شناسه در حافظه باقی بماند
قلمرو یک شناسه حوزه یا محدوده ای در برنامه است که تعین می کند شناسه می تواند در آن
محدوده مورد مراجعه قرار گیرد
ویژوال بیسیک دارای دو کلاس ذخیره سازی است که به صورت اتوماتیک و استاتیک می باشد
متغیر های محلی که اتوماتیک هستند دارای کلاس ذخیره سازی اتوماتیک به صورت پیش فرض
بوده و در هنگام فعال شدن روال ایجاد می شوند و متغیر های اتوماتیک تا زمانی که روال به پایان
برسد موجودیت خود را حفظ می کنند
از کلمه کلیدی Static برای اعلان متغیر ها و روال ها و مشخصه ها ی دارای کلاس استاتیک
استفاده می شود
Private static sub Staticname()
Dim a,b
End sub
متغیر های بالا به طور غیر صریح دارای کلاس از نوع استاتیک هستند
2-کاراکتر ها و رشته ها
کاراکتر ها بلوک های اصلی در ساخت برنامه ها در ویژوال بیسیک هستند و هر برنامه ترکیبی متوالی از کاراکتر ها است و هنگامی که با یک دیگر به کار روند توسط کامپیوتر به یک سری دستور تبدیل میشوند و یک وظیفه خاص را انجام می دهند هر کاراکتر در محدوده اعداد صحیح از 0 تا 255 تعریف شده است و این مجموعه که از اعداد صحیح تشکیل شده و توسط ویژوال بیسیک مورد استفاده قرار میگیرد مجموعه کاراکتر های ANSI نامیده میشوند ویژوال بیسیک با استفاده از نوع داده String متغیرهای رشته ای را در برنامه اعلان میکند و دو نوع رشته را می توان اعلان کرد رشته با طول متغیر و رشته با طول ثابت که رشته با طول متغیر میتواند 648 کاراکتر و رشته با طول ثابت 65356 کاراکتر را در بر گیرد
و برای تعریف این نوع متغیر در وی بی Dim a as string
3-چگونه در وی بی فایل RES تولید کنیم
برای ساخت RES در وی بی ابتدا از منوی Add-Ins گزینه Add-Manager... را کلیک کنید سپس روی گزینه VB 6 Resource Editor دو بار کلیک کنید تا Loaded در مقابل آن نمایان شود و سپس OK را کلیک کنید تا کادر VB Resource Editor باز شود شما حال میتوانید فایل RES خود را طراحی کنید وبرای لود کردن آنها می توانید از دستور زیر استفاده کنید
Dim a
a=loadresdata(id,"Custom")

4-پایگاه داده چیست?
هر پایگاه داده از تعدادی جدول تشکیل شده که هر جدول از تعدادی فیلد تشکیل شده و هر فیلد هم از تعدادی رکورد فیلد : فیلد کوچکترین عنصر داده ای است که می توان در پایگاه داده ذخیره کرد هر فیلد فقط میتواند یک عنصر داده ای را در خود جای دهد . در روی جدول داده ; فیلد به هر ستون از جدول اطلاق میشود و اصطلاحا به آن ستون داده گویند رکورد : هر رکورد داده شامل چند فیلد مرتبط به هم می باشد و در حقیقت یک رکورد سطری از جدول دادها می باشد
5-چگونه از یک متغیر در تمامی پروژه استفاده کنیم ؟
برای این کار شما ابتدا یک ماؤول تولید کنید و اگر می خواهید از یم متقیر در تمامی فرم ها اشتفاده کنید مانند زیر عمل کنید
Public a As App
در اینجا ما a را از نوع app تعریف کرده ایم و در همه جا ی پروژه میتوانیم از آن استفاده کنیم
MsVbRun6-
دوستان عزیز برای اجرای برنامه هایی که با ویژوال بیسیک 6 نوشته اید بر روی سیستم های دیگر باید یک سری فایل را کنار آن فایل اجرایی قرار دهید تا برنامه به خوبی اجرا شود شما در هنگام برنامه نویسی از یک سری OCX و Dll استفاده می کنید که آن OCX و Dll ها باید در کنار فایل اجرایی قرارگیرند یک فایل DLL با نام msvbvm60.dll که این فایل اگر در کنار فایل اجرایی یا در شاخه System32در ویندوز XP نباسد فایل اجرایی شما که با ویژوال بیسیک 6 کامپایل شده است اجرا نمی شود ، که این DLLمعمولا با ویندوز XP نصب میشود
*یه ترفند جالب در visual Basic 6
ابتدا از منوی View گزینه Toolbar و سپس customaize رو انتخاب کنید
سپس تب commands رو انتخاب کنید و از لیست زیرین Help رو انتخاب کنید و سپس از لیست روبرو گزینه About microsoft visual basic رو
درگ کنید روی تولبار اصلی برنامه و رهاش کنید و سپس روی او راست کلیک کنید و در قسمت نام عبارت Show VB Credits را وارد کنید و بعد
پنجره customaize رو ببندید و و روی دکمه کلیک کنید و لذت ببرید

7-فرستادن پیام کوتاه با ویژوال بیسیک
ابتدا یک پروژه استاندارد باز کنید و سپس یک ماژول هم به اون اضافه کنید
و 4 تا TextBox و 4 تا Label و 2 تا Command به فرم بیافزایید
و بعدش نام TextBox ها رو مثل شکل قرار بدید و نام command1 رو btnSend بزارید
label ها رو هم دلخواه قرار بدید حالا این کدها رو هم تو فرمتون کپی کنید
Private Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long
Private Sub btnSend_Click()
On Error Resume Next
btnSend.Enabled = False
MsgBox (SendMessage(txtusername.Text, txtpassword.Text, txtNumber.Text, txtMessage.Text))
btnSend.Enabled = True
End Sub
Private Sub Form_Load()
txtusername.Text = "User@host.com"
End Sub
حالا این کدها رو هم تو ماژولتون کپی کنید
Public Function SendMessage(username As String, password As String, _
destination As String, message As String)
Dim xmlstring As String
xmlstring = ") & "?> " & _
"<Request xmlns:xsi=" & Chr(34) & "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" & Chr(34) & " xsi:noNamespaceSchemaLocation=" & Chr(34) & "http://schema.2sms.com/1.0/0410_RequestSendMessage.xsd" & Chr(34) & " Version = " & Chr(34) & "1.0" & Chr(34) & ">" & _
"<Identification>" & _
"<UserID></USERID>" & _
"<Password>" & password & "</PASSWORD>" & _
"</Identification>" & _
"<Service>" & _
"<ServiceName>SendMessage</SERVICENAME>" & _
"<ServiceDetail>" & _
"<SingleMessage>" & _
"<Destination>" & destination & "</DESTINATION>" & _
"<Text></TEXT>" & _
"</SingleMessage>" & _
"</ServiceDetail>" & _
"</Service>" & _
"</Request>"
'open connection to server and send
Dim xmlrequest As MSXML2.XMLHTTP
Set xmlrequest = New MSXML2.XMLHTTP
xmlrequest.Open "POST", "http://www.2sms.com/xml/xml.jsp", False
xmlrequest.setRequestHeader "content-type", "text/xml"
xmlrequest.send xmlstring
'get the response back
response = xmlrequest.responseText
'set up DOM to parse
Dim xmlresponse As MSXML2.DOMDocument30
Set xmlresponse = New MSXML2.DOMDocument
xmlresponse.async = False
xmlresponse.resolveExternals = False
xmlresponse.validateOnParse = False
On Error Resume Next
xmlresponse.loadXML response
'pull out relevant variables from response
javaresult = (xmlresponse.getElementsByTagName("Result").Item(0).Text)
errorCode = (xmlresponse.getElementsByTagName("ErrorCode").Item(0).Text)
errorreason = (xmlresponse.getElementsByTagName("ErrorReason").Item(0).Text)
messageid = (xmlresponse.getElementsByTagName("MessageID").Item(0).Text)
If errorCode = "00" Then
SendMessage = javaresult
Else
If errorreason = "" Then
SendMessage = "Message Failed - Unknown Error"
Else
SendMessage = "Message FAILED. (Reason: " & errorreason & ")"
End If
End If
End Function
8- ...


منتظر مطالب بعدی باشید
در مطالب بعدی به ویژوال بیسیک فوق پیشرفته می پردازیم
Visual basic++
امین
.ارسال سؤال یا نظر


1- محمد شیرازی:
بوسیله: , در: Monday, 2011 February 14-کد: 2835
خیلی استفاده کردم


2- shayan:
بوسیله: , در: Tuesday, 2012 January 10-کد: 3821
sakhte kami bishtar tovzih befif

Tutorials ©