شنبه 5 فروردین 1402 |  عضویت / ورود


[ بخش اصلی آموزشها | افزودن آموزش | داری بیشترین امتیاز | دارای بیشترین بیننده | جدیدترین نظرات ]

کار با Agent ویندوز در وِیژوال بیسیکاین آموزش مربوط است به موضوع آموزش ویژوال بیسیک (Visual Basic=VB)‏ که توسط AminSoltani در تاریخ: Sunday, 2012 February 12 ارسال شده است.   |   تعداد بازدید: 3679 بار   |   امتیاز متوسط: امتیازی داده نشده استکار با Agent ویندوز در وِیژوال بیسیک

 

 

از منوی Project گزینه Component را انتخاب کنید.

از لیست باز شدهMicrosoft Agent Control2.0 را تیک بزنید.

حال یک Agent و یک ListBox را به فرم اضافه کنید.

اگه زحمتی نیست اینا رو هم اضافه کنید.

 

Dim Merlin As IAgentCtlCharacterEx
Dim nName As String

Private Sub Form_Load()
With List1
.AddItem "Surprised"
.AddItem "Greet"
.AddItem "Explain"
.AddItem "Announce"
.AddItem "Pleased"
.AddItem "DoMagic1"
.AddItem "DoMagic2"
.AddItem "Suggest"
.AddItem "Read"
.AddItem "Write"
.AddItem "Wave"
.AddItem "Acknowledge"
.AddItem "Alert"
.AddItem "Blink"
.AddItem "Confused"
.AddItem "DontRecognize"
.AddItem "Sad"
.AddItem "Think"
.AddItem "Uncertain"
.AddItem "Search"
.AddItem "Process"
.AddItem "MoveLeft"
.AddItem "MoveDown"
.AddItem "MoveUp"
.AddItem "MoveRight"
.AddItem "LookUp"
.AddItem "LookDown"
.AddItem "LookRight"
.AddItem "LookLeft"
.AddItem "Idle1_1"
.AddItem "Idle1_2"
.AddItem "Idle2_1"
.AddItem "Idle2_2"
.AddItem "Idle3_1"
.AddItem "Idle3_2"
.AddItem "Decline"
.AddItem "Congratulate"
.AddItem "GetAttention"
.AddItem "GestureUp"
.AddItem "GestureDown"
.AddItem "GestureLeft"
.AddItem "GestureRight"
End With
nName = "merlin"
Agent1.Characters.Load nName
Set Merlin = Agent1.Characters(nName)
Merlin.Show
End Sub

Private Sub List1_Click()
Merlin.Play List1.Text
Merlin.Play "Restpose"
End Sub

 

ارسال سؤال یا نظر
Tutorials ©