یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ |  عضویت / ورود


[ بخش اصلی آموزشها | افزودن آموزش | داری بیشترین امتیاز | دارای بیشترین بیننده | جدیدترین نظرات ]

تبدیل تاریخ میلادی به شمسی در ویژوال بیسیک


Sunday, 2012 February 12   نویسنده: AminSoltani   تعداد بازدید: 12723 بار  #آموزش ویژوال بیسیک (Visual Basic=VB)‏   امتیاز متوسط: امتیازی داده نشده است

تبدیل تاریخ میلادی به شمسی در ویژوال بیسیک

یک پروژه جدید باز کنید و از منوی Project گزینه ی Add Module رو انتخاب کنید تا یک Module به فرمتون اضافه بشه و بعد کد زیر رو توش کپی کنید :

Option Explicit

Private Const mcDayOff = 226894

Private mvarGDayTab

Private mvarJDayTab

Private mcSolar As Double

Public Sub GetJalaliDate(ByVal vGYear As Integer, ByVal vGMonth As Integer, ByVal vGDay As Integer, pJYear As Integer, pJMonth As Integer, pJDay As Integer, pDayName As String)

    Dim mGTotalDay As Long

  

    SetConstants

   

    mGTotalDay = GetDayFromFirstGregorianDay(vGYear, vGMonth, vGDay)

    pDayName = GetWeekDayName(mGTotalDay)

    GetJalaliYearMonthDay mGTotalDay, vGYear, vGMonth, vGDay

    pJDay = vGDay

    pJMonth = vGMonth

    pJYear = vGYear

End Sub

Private Sub SetConstants()

   

    mvarGDayTab = Array(Array(0, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31), Array(0, 31, 29, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31))

    mvarJDayTab = Array(Array(0, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 30, 30, 30, 30, 30, 29), Array(0, 31, 31, 31, 31, 31, 31, 30, 30, 30, 30, 30, 30))

    mcSolar = 365.25 - 0.25 / 33

   

End Sub

Private Function GetDayFromFirstGregorianDay(ByVal vGYaer As Integer, ByVal vGMonth As Integer, ByVal vGDay As Integer) As Long

   

    Dim mGYearDiv4 As Integer, mGYearDiv100 As Integer, mGYearDiv400 As Integer

    Dim mGTotalDays As Long

   

    mGYearDiv4 = vGYaer \ 4

    mGYearDiv100 = vGYaer \ 100

    mGYearDiv400 = vGYaer \ 400

   

    mGTotalDays = GetGDayFromBeginOfYear(vGYaer, vGMonth, vGDay)

    mGTotalDays = CLng(vGYaer - 1) * 365 + mGTotalDays + mGYearDiv4 - mGYearDiv100 + mGYearDiv400

   

    GetDayFromFirstGregorianDay = mGTotalDays

End Function

Private Function GetGDayFromBeginOfYear(ByVal vGYear As Integer, ByVal vGMonth As Integer, ByVal vGDay As Integer) As Long

    Dim mGLeap As Integer

    Dim mCount As Integer

   

    GetGDayFromBeginOfYear = vGDay

    mGLeap = IsLeapGregorian(vGYear)

    For mCount = 1 To vGMonth - 1

        GetGDayFromBeginOfYear = GetGDayFromBeginOfYear + mvarGDayTab(mGLeap)(mCount)

    Next mCount

   

End Function

Private Function IsLeapGregorian(ByVal vGYear As Integer) As Integer

    If (vGYear Mod 4 = 0 And vGYear Mod 100 <> 0) Or (vGYear Mod 400 = 0) Then

        IsLeapGregorian = 1

    Else

        IsLeapGregorian = 0

    End If

End Function

Private Function GetJalaliYearMonthDay(vGTotalDay As Long, pJYear As Integer, pJMonth As Integer, pJDay As Integer)

   

    Dim mJTotalDay As Long

    Dim mJYear As Integer

    Dim mJDay As Integer

    Dim mJLeaps As Integer

   

    mJTotalDay = vGTotalDay - mcDayOff

    mJYear = mJTotalDay \ mcSolar

   

    mJLeaps = GetAllJalaliLeapFromBegin(mJYear)

   

    mJDay = mJTotalDay - (365 * CLng(mJYear) + mJLeaps)

    mJYear = mJYear + 1

    Do While mJDay <= 0

        mJYear = mJYear - 1

        If IsLeapJalali(mJYear) = 1 Then

            mJDay = mJDay + 366

        Else

            mJDay = mJDay + 365

        End If

    Loop

       

    If (mJDay = 366 And IsLeapJalali(mJYear) = 0) Then

        mJDay = 1

        mJYear = mJYear + 1

    End If

    pJYear = mJYear

    GetJalaliMonthDay mJYear, mJDay, pJMonth, pJDay

   

End Function

Private Function IsLeapJalali(ByVal vJYear As Integer) As Integer

   

    Dim mTemp As Integer

 

    mTemp = vJYear Mod 33

    If mTemp = 1 Or mTemp = 5 Or mTemp = 9 Or mTemp = 13 Or mTemp = 17 Or mTemp = 22 Or mTemp = 26 Or mTemp = 30 Then

        IsLeapJalali = 1

    Else

        IsLeapJalali = 0

    End If

End Function

Private Function GetAllJalaliLeapFromBegin(ByVal vJYear As Integer) As Integer

    Dim mJLeap As Integer

    Dim mCurrentCycle As Integer

    Dim mJDiv33 As Integer

    Dim mCount As Integer

    Dim mTemp As Integer

   

    mJDiv33 = vJYear \ 33

    mCurrentCycle = vJYear - (mJDiv33 * 33)

    mJLeap = mJDiv33 * 8

    If mCurrentCycle > 0 Then

        mTemp = IIf(mCurrentCycle <= 18, mCurrentCycle, 18)

        For mCount = 1 To mTemp Step 4

            mJLeap = mJLeap + 1

        Next

    End If

   

    If mCurrentCycle > 21 Then

        mTemp = IIf(mCurrentCycle <= 30, mCurrentCycle, 30)

        For mCount = 22 To mTemp Step 4

            mJLeap = mJLeap + 1

        Next

    End If

    GetAllJalaliLeapFromBegin = mJLeap

End Function

Private Sub GetJalaliMonthDay(ByVal vJYear As Integer, ByVal vJDayOfYear As Integer, pJMonth As Integer, pJDay As Integer)

    Dim mCount As Integer

    Dim mJLeap As Integer

    mJLeap = IsLeapJalali(vJYear)

    mCount = 1

    Do While vJDayOfYear > mvarJDayTab(mJLeap)(mCount)

        vJDayOfYear = vJDayOfYear - mvarJDayTab(mJLeap)(mCount)

        mCount = mCount + 1

    Loop

    pJMonth = mCount

    pJDay = vJDayOfYear

End Sub

Private Function GetWeekDayName(DayFromBegin As Long) As String

    Dim Temp As Integer

   

    Temp = DayFromBegin Mod 7

    Select Case Temp

   

    Case 0

        GetWeekDayName = "یك شنبه"

    Case 1

        GetWeekDayName = "دو شنبه"

    Case 2

        GetWeekDayName = "سه شنبه"

    Case 3

        GetWeekDayName = "چهار شنبه"

    Case 4

        GetWeekDayName = "پنج شنبه"

    Case 5

        GetWeekDayName = "جمعه"

    Case 6

        GetWeekDayName = "شنبه"

    End Select


.ارسال سؤال یا نظر


1- کامران:
بوسیله: , در: Thursday, 2012 March 29-کد: 4134
اصلا خوب نبود

Tutorials ©