كنترل پنل             جستجو               پرسشهای متداول            .:: آخرین پست‌های انجمن ::.            لیست اعضا            مدیران سایت             درجات        ورود
فهرست انجمن‌ها -> عمومي برنامه‌نويسي
پاسخ دادن به این موضوع رفتن به صفحه قبلی  1, 2, 3  بعدی
سورس کد "حذف فایل" به 90 زبان برنامه نویسی
پست تاریخ: شنبه 22 اسفند 1394 - 10:30    
AminSoltani
شروع فعاليت
شروع فعاليت


پست: 33
عضو شده در: 22 بهمن 1390

blank.gif


امتياز: 302

عنوان: پاسخ به «سورس کد "حذف فایل" به 90 زبان برنامه نویسی» خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی

البته با فرترن راهی برای حذف پوشه پیدا نشد
زبان برنامه نویسی GAP :
کد:

RemoveFile("input.txt");
# true
RemoveFile("docs");
# fail

زبان برنامه نویسی Go :
کد:


import "os"
 
func main() {
  os.Remove("input.txt")
  os.Remove("/input.txt")
  os.Remove("docs")
  os.Remove("/docs")
  // recursively removes contents:
  os.RemoveAll("docs")
  os.RemoveAll("/docs")
}


نکته : با زبان Gap پوشه نمیتوان حذف کرد

[ وضعيت كاربر: ]

تشکر کردن از پست  پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول 
تشکرها از این پست:

پست تاریخ: شنبه 22 اسفند 1394 - 10:32    
AminSoltani
شروع فعاليت
شروع فعاليت


پست: 33
عضو شده در: 22 بهمن 1390

blank.gif


امتياز: 302

عنوان: پاسخ به «سورس کد "حذف فایل" به 90 زبان برنامه نویسی» خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی

Groovy :
کد:

def fsRoot = File.listRoots().first()
 
// Create our list of files (including directories)
def files = [
        new File("input.txt"),
        new File(fsRoot, "input.txt"),
        new File("docs"),
        new File(fsRoot, "docs")
]
 
files.each{
    it.directory ? it.deleteDir() : it.delete()
}

[ وضعيت كاربر: ]

تشکر کردن از پست  پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول 
تشکرها از این پست:

پست تاریخ: دوشنبه 24 اسفند 1394 - 18:11    
AminSoltani
شروع فعاليت
شروع فعاليت


پست: 33
عضو شده در: 22 بهمن 1390

blank.gif


امتياز: 302

عنوان: پاسخ به «سورس کد "حذف فایل" به 90 زبان برنامه نویسی» خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی

Haskell :
کد:

import System.IO
import System.Directory
 
main = do
  removeFile "output.txt"
  removeDirectory "docs"
  removeFile "/output.txt"
  removeDirectory "/docs"

[ وضعيت كاربر: ]

تشکر کردن از پست  پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول 
تشکرها از این پست:

پست تاریخ: دوشنبه 24 اسفند 1394 - 18:11    
AminSoltani
شروع فعاليت
شروع فعاليت


پست: 33
عضو شده در: 22 بهمن 1390

blank.gif


امتياز: 302

عنوان: پاسخ به «سورس کد "حذف فایل" به 90 زبان برنامه نویسی» خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی

Io :
کد:

Directory fileNamed("input.txt") remove
Directory directoryNamed("docs") remove
RootDir := Directory clone setPath("/")
RootDir fileNamed("input.txt") remove
RootDir directoryNamed("docs") remove
or
File with("input.txt") remove
Directory with("docs") remove
File with("/input.txt") remove
Directory with("/docs") remove

[ وضعيت كاربر: ]

تشکر کردن از پست  پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول 
تشکرها از این پست:

پست تاریخ: دوشنبه 24 اسفند 1394 - 18:13    
AminSoltani
شروع فعاليت
شروع فعاليت


پست: 33
عضو شده در: 22 بهمن 1390

blank.gif


امتياز: 302

عنوان: پاسخ به «سورس کد "حذف فایل" به 90 زبان برنامه نویسی» خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی

Icon and Unicon
کد:


every dir := !["./","/"] do {
   remove(f := dir || "input.txt")  |stop("failure for file remove ",f)
   rmdir(f := dir || "docs")        |stop("failure for directory remove ",f)
   }


J
کد:

   load 'files'
   ferase 'input.txt'
   ferase '\input.txt'
   ferase 'docs'
   ferase '\docs'
 
NB. Or all at once...
   ferase 'input.txt';'/input.txt';'docs';'/docs'

NB.*ferase v erases a file
NB. Returns 1 if successful, otherwise _1
ferase=: (1!:55 :: _1:) @ (fboxname &>) @ boxopen
1!:55 <'input.txt'
1!:55 <'\input.txt'
1!:55 <'docs'
1!:55 <'\docs'

[ وضعيت كاربر: ]

تشکر کردن از پست  پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول 
تشکرها از این پست:

پست تاریخ: دوشنبه 24 اسفند 1394 - 18:13    
AminSoltani
شروع فعاليت
شروع فعاليت


پست: 33
عضو شده در: 22 بهمن 1390

blank.gif


امتياز: 302

عنوان: پاسخ به «سورس کد "حذف فایل" به 90 زبان برنامه نویسی» خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی

زبان جاوا :
کد:


import java.io.File;
public class FileDeleteTest {
   public static boolean deleteFile(String filename) {
       boolean exists = new File(filename).delete();
       return exists;
   }
   public static void test(String type, String filename) {
       System.out.println("The following " + type + " called " + filename +
           (deleteFile(filename) ? " was deleted." : " could not be deleted.")
       );
   }
   public static void main(String args[]) {
        test("file", "input.txt");
        test("file", File.seperator + "input.txt");
        test("directory", "docs");
        test("directory", File.seperator + "docs" + File.seperator);
   }
}

[ وضعيت كاربر: ]

تشکر کردن از پست  پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول 
تشکرها از این پست:

پست تاریخ: دوشنبه 24 اسفند 1394 - 18:14    
AminSoltani
شروع فعاليت
شروع فعاليت


پست: 33
عضو شده در: 22 بهمن 1390

blank.gif


امتياز: 302

عنوان: پاسخ به «سورس کد "حذف فایل" به 90 زبان برنامه نویسی» خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی

جاوا اسکریپت :
کد:

var fso = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject");
 
fso.DeleteFile('input.txt');
fso.DeleteFile('c:/input.txt');
 
fso.DeleteFolder('docs');
fso.DeleteFolder('c:/docs');

[ وضعيت كاربر: ]

تشکر کردن از پست  پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول 
تشکرها از این پست:

پست تاریخ: دوشنبه 24 اسفند 1394 - 18:15    
AminSoltani
شروع فعاليت
شروع فعاليت


پست: 33
عضو شده در: 22 بهمن 1390

blank.gif


امتياز: 302

عنوان: پاسخ به «سورس کد "حذف فایل" به 90 زبان برنامه نویسی» خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی

زبان لسو:
Lasso
کد:

local(f = file('input.txt'))
#f->delete
 
is generated if the operation fails.
local(d = dir('docs'))
#d->delete
 
local(f = file('//input.txt'))
#f->delete
 
level)
is generated if the operation fails.
local(d = file('//docs'))
#d->delete

[ وضعيت كاربر: ]

تشکر کردن از پست  پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول 
تشکرها از این پست:

پست تاریخ: دوشنبه 24 اسفند 1394 - 18:18    
AminSoltani
شروع فعاليت
شروع فعاليت


پست: 33
عضو شده در: 22 بهمن 1390

blank.gif


امتياز: 302

عنوان: پاسخ به «سورس کد "حذف فایل" به 90 زبان برنامه نویسی» خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی

Liberty BASIC
کد:

print DefaultDir$
kill "input.txt"
result=rmdir("Docs")
kill "\input.txt"
result=rmdir("\Docs")
 

Locomotive Basic
کد:

|era,"input.txt"
Logo
erasefile "input.txt
erasefile "/input.txt

Lua
کد:

os.remove("input.txt")
os.remove("/input.txt")
os.remove("docs")
os.remove("/docs")

Maple
کد:

FileTools:-Remove("input.txt");
FileTools:-RemoveDirectory("docs");
FileTools:-Remove("/input.txt");
FileTools:-RemoveDirectory("/docs");

[ وضعيت كاربر: ]

تشکر کردن از پست  پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول 
تشکرها از این پست:

پست تاریخ: شنبه 21 فروردین 1395 - 10:30    
AminSoltani
شروع فعاليت
شروع فعاليت


پست: 33
عضو شده در: 22 بهمن 1390

blank.gif


امتياز: 302

عنوان: پاسخ به «سورس کد "حذف فایل" به 90 زبان برنامه نویسی» خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی

Mathematica / Wolfram Language :
کد:
wd = NotebookDirectory[];
DeleteFile[wd <> "input.txt"]
DeleteFile["/" <> "input.txt"]
DeleteDirectory[wd <> "docs"]
DeleteDirectory["/" <> "docs"]

MATLAB / Octave :
کد:

   delete('input.txt');   % delete local file input.txt
   delete('/input.txt');   % delete file /input.txt
   rmdir('docs');    % remove local directory docs
   rmdir('/docs');   % remove directory /docs


زبان مکس اسکریپت :
کد:

[code]-- Here
deleteFile "input.txt"
-- Root
deleteFile "\input.txt"
[/code]
Mercury :


:- module delete_file.
:- interface.
 
:- import_module io.
 
:- pred main(io::di, io::uo) is det.
 
:- implementation.
 
main(!IO) :-
    io.remove_file("input.txt", _, !IO),
    io.remove_file("/input.txt", _, !IO),
    io.remove_file("docs", _, !IO),
    io.remove_file("/docs", _, !IO).

[ وضعيت كاربر: ]

تشکر کردن از پست  پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول 
تشکرها از این پست:


نمایش پستها:                 مشاهده موضوع قبلی :: مشاهده موضوع بعدی  
پاسخ دادن به این موضوع
 
رفتن به صفحه قبلی  1, 2, 3  بعدی
صفحه 2 از 3

تمام زمانها بر حسب GMT + 3.5 Hours می‌باشند
 Related Topics 


 information 

 

پرش به:  
شما نمی توانید در این بخش موضوع جدید پست کنید
شما نمی توانید در این بخش به موضوعها پاسخ دهید
شما نمی توانید موضوع های خودتان را در این بخش ویرایش کنید
شما نمی توانید موضوع های خودتان را در این بخش حذف کنید
شما نمی توانید در این بخش رای دهید


Copyright 2004-2022. All rights reserved.
© by Aftabgardan Cultural Center : Aftab.cc