كنترل پنل             جستجو               پرسشهای متداول            .:: آخرین پست‌های انجمن ::.            لیست اعضا            مدیران سایت             درجات        ورود
فهرست انجمن‌ها -> عمومي برنامه‌نويسي
پاسخ دادن به این موضوع رفتن به صفحه 1, 2, 3  بعدی
سورس کد "حذف فایل" به 90 زبان برنامه نویسی
پست تاریخ: چهار‌شنبه 19 اسفند 1394 - 19:33    
AminSoltani
شروع فعاليت
شروع فعاليت


پست: 33
عضو شده در: 22 بهمن 1390

blank.gif


امتياز: 302

عنوان: سورس کد "حذف فایل" به 90 زبان برنامه نویسی خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی

Ada
کد:
with Ada.Directories;  use Ada.Directories;
Delete_File ("input.txt");
Delete_File ("/input.txt");
Delete_Tree ("docs");
Delete_Tree ("/docs");

Aikido

کد:
remove ("input.txt")
remove ("/input.txt")
remove ("docs")
remove ("/docs")


ALGOL 68
کد:
main:(
  PROC remove = (STRING file name)INT:
  BEGIN
    FILE actual file;
    INT errno = open(actual file, file name, stand back channel);
    IF errno NE 0 THEN stop remove FI;
    scratch(actual file); # detach the book and burn it #
    errno
  EXIT
  stop remove:
      errno
  END;
  remove("input.txt");
  remove("/input.txt");
  remove("docs");
  remove("/docs")
)

AutoHotkey
کد:
FileDelete, input.txt
FileDelete, \input.txt
FileRemoveDir, docs, 1
FileRemoveDir, \docs, 1
{

with DllCall
کد:
DeleteFile(lpFileName)

    DllCall("Kernel32.dll\DeleteFile", "Str", lpFileName)
}
 
DeleteFile("C:\Temp\TestFile.txt")

AWK
کد:
system("rm input.txt")
system("rm /input.txt")
system("rm -rf docs")
system("rm -rf /docs")

Axe
کد:
DelVar "appvINPUT"
Batch File
del input.txt
rd /s /q docs
 
del \input.txt
rd /s /q \docs

BASIC
کد:
 
KILL "INPUT.TXT"
KILL "C:\INPUT.TXT"
SHELL "RMDIR /S /Q DIR"
SHELL "RMDIR /S /Q C:\DIR"


ZX Spectrum Basic

کد:
ERASE "m"; 1; "INPUTTXT"


BBC BASIC
کد:

      *DELETE input.txt
      *DELETE \input.txt
      *RMDIR docs
      *RMDIR \docs
 
      OSCLI "DELETE " + file$
      OSCLI "RMDIR " + dir$

C
کد:
#include <stdio.h>
 
int main() {
  remove("input.txt");
  remove("/input.txt");
  remove("docs");
  remove("/docs");
  return 0;
}

C++
کد:
#include <cstdio>
#include <direct.h>
 
int main() {
   remove( "input.txt" );
   remove( "/input.txt" );
   _rmdir( "docs" );
   _rmdir( "/docs" );
 
   return 0;
}

C#
کد:
using System;
using System.IO;
 
namespace RosettaCode {
    class Program {
        static void Main() {
            try {
                File.Delete("input.txt");
                Directory.Delete("docs");
                File.Delete(@"\input.txt");
                Directory.Delete(@"\docs");
            } catch (Exception exception) {
                Console.WriteLine(exception.Message);
            }
        }
    }
}

Clojure
کد:
(import '(java.io File))
(.delete (File. "output.txt"))
(.delete (File. "docs"))
 
(.delete (new File (str (File/separator) "output.txt")))
(.delete (new File (str (File/separator) "docs")))

COBOL
کد:
 IDENTIFICATION DIVISION.
       PROGRAM-ID. Delete-Files.
 
       PROCEDURE DIVISION.
           CALL "CBL_DELETE_FILE" USING "input.txt"
           CALL "CBL_DELETE_DIR"  USING "docs"
           CALL "CBL_DELETE_FILE" USING "/input.txt"
           CALL "CBL_DELETE_DIR"  USING "/docs"
 
           GOBACK
           .


Common Lisp
کد:
(delete-file (make-pathname :name "input.txt"))
(delete-file (make-pathname :directory '(:absolute "") :name "input.txt"))ادامه دارد ...

[ وضعيت كاربر: ]

تشکر کردن از پست  پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول 
تشکرها از این پست:

پست تاریخ: چهار‌شنبه 19 اسفند 1394 - 19:35    
AminSoltani
شروع فعاليت
شروع فعاليت


پست: 33
عضو شده در: 22 بهمن 1390

blank.gif


امتياز: 302

عنوان: پاسخ به «سورس کد "حذف فایل" به 90 زبان برنامه نویسی» خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی

زبان برنامه نویسی D
کد:
import tango.io.Path;
 
void main() {
    remove("input.txt");
    remove("/input.txt");
    remove("docs");
    remove("/docs");

[ وضعيت كاربر: ]

تشکر کردن از پست  پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول 
تشکرها از این پست:

پست تاریخ: چهار‌شنبه 19 اسفند 1394 - 19:36    
AminSoltani
شروع فعاليت
شروع فعاليت


پست: 33
عضو شده در: 22 بهمن 1390

blank.gif


امتياز: 302

عنوان: پاسخ به «سورس کد "حذف فایل" به 90 زبان برنامه نویسی» خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی

زبان برنامه نویسی دلفی
کد:
procedure TMain.btnDeleteClick(Sender: TObject);
var
  CurrentDirectory : String;
begin
   CurrentDirectory := GetCurrentDir;
 
   DeleteFile(CurrentDirectory + '\input.txt');
   RmDir(PChar(CurrentDirectory + '\docs'));
 
   DeleteFile('c:\input.txt');
   RmDir(PChar('c:\docs'));
end;

[ وضعيت كاربر: ]

تشکر کردن از پست  پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول 
تشکرها از این پست:

پست تاریخ: چهار‌شنبه 19 اسفند 1394 - 19:37    
AminSoltani
شروع فعاليت
شروع فعاليت


پست: 33
عضو شده در: 22 بهمن 1390

blank.gif


امتياز: 302

عنوان: پاسخ به «سورس کد "حذف فایل" به 90 زبان برنامه نویسی» خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی

زبان برنامه نویسی E
کد:
<file:input.txt>.delete(null)
<file:docs>.delete(null)
<file:///input.txt>.delete(null)
<file:///docs>.delete(null)

[ وضعيت كاربر: ]

تشکر کردن از پست  پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول 
تشکرها از این پست:

پست تاریخ: چهار‌شنبه 19 اسفند 1394 - 19:37    
AminSoltani
شروع فعاليت
شروع فعاليت


پست: 33
عضو شده در: 22 بهمن 1390

blank.gif


امتياز: 302

عنوان: پاسخ به «سورس کد "حذف فایل" به 90 زبان برنامه نویسی» خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی

ادامه دارد ...

[ وضعيت كاربر: ]

تشکر کردن از پست  پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول 
تشکرها از این پست:

پست تاریخ: شنبه 22 اسفند 1394 - 10:21    
AminSoltani
شروع فعاليت
شروع فعاليت


پست: 33
عضو شده در: 22 بهمن 1390

blank.gif


امتياز: 302

عنوان: پاسخ به «سورس کد "حذف فایل" به 90 زبان برنامه نویسی» خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی

زبان برنامه نویسی Elena :
کد:
#import system.
#import system'io.
 
#symbol program =
[
    "output.txt" file_path delete.
 
    "\output.txt" file_path delete.       
 
    "docs" directory_path delete.
 
    "\docs" directory_path delete.
].

[ وضعيت كاربر: ]

تشکر کردن از پست  پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول 
تشکرها از این پست:

پست تاریخ: شنبه 22 اسفند 1394 - 10:23    
AminSoltani
شروع فعاليت
شروع فعاليت


پست: 33
عضو شده در: 22 بهمن 1390

blank.gif


امتياز: 302

عنوان: پاسخ به «سورس کد "حذف فایل" به 90 زبان برنامه نویسی» خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی

زبان برنامه نویسی Elixir :
کد:
File.rm!("input.txt")
File.rmdir!("docs")
File.rm!("/input.txt")
File.rmdir!("/docs")

[ وضعيت كاربر: ]

تشکر کردن از پست  پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول 
تشکرها از این پست:

پست تاریخ: شنبه 22 اسفند 1394 - 10:24    
AminSoltani
شروع فعاليت
شروع فعاليت


پست: 33
عضو شده در: 22 بهمن 1390

blank.gif


امتياز: 302

عنوان: پاسخ به «سورس کد "حذف فایل" به 90 زبان برنامه نویسی» خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی

زبان برنامه نویسی Erlang :
کد:
-module(delete).
-export([main/0]).
 
main() ->
   % current directory
        ok = file:del_dir( "docs" ),
   ok = file:delete( "input.txt" ),
   % root directory
   ok = file:del_dir( "/docs" ),
   ok = file:delete( "/input.txt" ).

[ وضعيت كاربر: ]

تشکر کردن از پست  پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول 
تشکرها از این پست:

پست تاریخ: شنبه 22 اسفند 1394 - 10:24    
AminSoltani
شروع فعاليت
شروع فعاليت


پست: 33
عضو شده در: 22 بهمن 1390

blank.gif


امتياز: 302

عنوان: پاسخ به «سورس کد "حذف فایل" به 90 زبان برنامه نویسی» خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی

زبان برنامه نویسی #F :
کد:
open System.IO
 
[<EntryPoint>]
let main argv =
    let fileName = "input.txt"
    let dirName = "docs"
    for path in ["."; "/"] do
        ignore (File.Delete(Path.Combine(path, fileName)))
        ignore (Directory.Delete(Path.Combine(path, dirName)))

[ وضعيت كاربر: ]

تشکر کردن از پست  پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول 
تشکرها از این پست:

پست تاریخ: شنبه 22 اسفند 1394 - 10:27    
AminSoltani
شروع فعاليت
شروع فعاليت


پست: 33
عضو شده در: 22 بهمن 1390

blank.gif


امتياز: 302

عنوان: پاسخ به «سورس کد "حذف فایل" به 90 زبان برنامه نویسی» خواندن مشخصات فردی ارسال پیام شخصی

زبان برنامه نویسی Factor :
کد:
"docs" "/docs" [ delete-tree ] bi@
"input.txt" "/input.txt" [ delete-file ] bi@

زبان برنامه نویسی forth :
کد:

s" input.txt" delete-file throw
s" /input.txt" delete-file throw

زبان برنامه نویسی فرترن :
کد:

OPEN (UNIT=5, FILE="input.txt", STATUS="OLD")   ! Current directory
CLOSE (UNIT=5, STATUS="DELETE")
OPEN (UNIT=5, FILE="/input.txt", STATUS="OLD")  ! Root directory
CLOSE (UNIT=5, STATUS="DELETE")

[ وضعيت كاربر: ]

تشکر کردن از پست  پاسخگویی به این موضوع بهمراه نقل قول 
تشکرها از این پست:


نمایش پستها:                 مشاهده موضوع قبلی :: مشاهده موضوع بعدی  
پاسخ دادن به این موضوع
 
رفتن به صفحه 1, 2, 3  بعدی
صفحه 1 از 3

تمام زمانها بر حسب GMT + 3.5 Hours می‌باشند
 Related Topics 


 information 

 

پرش به:  
شما نمی توانید در این بخش موضوع جدید پست کنید
شما نمی توانید در این بخش به موضوعها پاسخ دهید
شما نمی توانید موضوع های خودتان را در این بخش ویرایش کنید
شما نمی توانید موضوع های خودتان را در این بخش حذف کنید
شما نمی توانید در این بخش رای دهید


Copyright 2004-2022. All rights reserved.
© by Aftabgardan Cultural Center : Aftab.cc